ระบบแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/kpwkiqlU-6o" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate) ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง