แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 3 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564