รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10

22 มิถุนายน 2565