เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 2

21 กันยายน 2565

เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 2 

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ 6 - 10 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 16 - 20 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 11 - 15

รายงานตัววันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 

อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สอบถามโทร 0 2956 2144 กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล