เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ มารายงานตัว

07 ตุลาคม 2565

เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ

มารายงานตัว

        ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมมารายงานตัว ในวันอังคารที่  11 ตุลาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม  ลำดับที่ 131 – 133

 

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. คุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป              

4. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 

อนึ่ง หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เป็นพนักงานประกันสังคมทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147