ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....

01 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33

เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นและมีความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น