วันที่ 22 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 6 แห่ง

23 กันยายน 2564