ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ส่วนงาน สสร. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจการประกันสังคม
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID FREE SETTING (CFS)
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร สนับสนุนของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างแรงงานนอกระบบ ประชาสัมพัธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจประกันสังคม มาตรา 40
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนายการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนโยบายจัดงานอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิด
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย สังกัดสำนักงานประกันสังคม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่ 8/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามเรียกคืนเงินโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และนางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO VDO CONFERENCE
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANPARENCY ASSESSMENT : ITA)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›