ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร สนับสนุนของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างแรงงานนอกระบบ ประชาสัมพัธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจประกันสังคม มาตรา 40
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนายการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนโยบายจัดงานอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิด
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย สังกัดสำนักงานประกันสังคม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่ 8/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามเรียกคืนเงินโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และนางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO VDO CONFERENCE
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANPARENCY ASSESSMENT : ITA)
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 < 1 2 3 4 >