ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตน ตามนโยบาย
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านสนับสนุนโรงงาน/สถานประกอบการสีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมมาตรา 40
ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทดแทนรายเดือน
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน และแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของการประกันสังคมมาตรา 40
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ออกตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเพื่อทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สสร. ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวปุญชรัศมิ์ ศรีไพรวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถี
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน/ฝ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ VDO CONFERENCE
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบVDO CONFERENCE
 < 1 2 3 4 >  Last ›