ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564
ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้ทาง www.sso.go.th
รายชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่ 6/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ นางสาว พรพรรณ ชนะเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัด ยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติด ตามเร่งรัดหนี้ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 8 แห่ง
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้ ในพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 8 แห่ง
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบาย และแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานประกันสังคม ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
วันที่ 29 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
วันที่ 29 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ ศาลาประชาคมบ้านคำฮี หมู่ 3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ งามหลอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดยโสธร ศอ.ปส.จ.ยส. ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564
 1 2 3 >  Last ›