ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายปรีชา มัชฌิมา
พนักงานขับรถยนต์ 2