ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวสุวรินทร์ บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานประกันสังคม 3

ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์