ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวจามจุรี ไชยราช
นักวิชาการประกันสังคม 3

ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ