ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวสุภาพร อุตอามาตย์
นักวิชาการประกันสังคม 4

ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ