ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาววัชรี คูรณารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป