ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ และ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี