ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์