สำนักงานประกันสังคมมีมติลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา​33​และมาตรา​39


<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/LvcH_S2DhmI" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>