นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้ารับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์)

24 มีนาคม 2566