เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-IPS) รอบปีปัญชี ๒๕๖๕

28 มีนาคม 2566