ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมตรวจคัดกรองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้กล่าวรายงานพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าแสดงความยินดีต้อนรับ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๔
สำนักงานประกันสังคมมีมติลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2564
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเครื่องมือชุดพื้นฐานการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-PAYMENT)
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เข้าตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลารับสม้ครผู้ประกันตนมาตารา ๔๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเฉพาะกิจ
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการในพื้นที่จริง (ONSITE) โรงงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ แห่ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๔
 1 2 >