ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเกษียณของนายภรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อ”
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “หลักประกันสังคมและสุขภาพ”
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกรณรงค์ให้ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบ E-PAYMENT
สำนักงานประกันสังคม ออกรณรงค์ให้ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบ E-PAYMENT
สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรม วันครบรอบ ๓๒ ปี สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกรณรงค์ให้ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบ E-PAYMENT
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกรณรงค์ให้ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบ E-PAYMENT
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกรายการ “คุยกันสนั่นเมือง สวท.ยะลา สปข.๖”
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “สิทธิด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว”
 1 2 3 >  Last ›