วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ลักษณะเครื่องหมายสำนักงานประกันสังคม

 เป็นภาพอักษร 3 ตัวคือ สปส. มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตั้งเรียงบนฐานในกรอบทรงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านข้างซ้ายและขวามีเส้นตรง 3 เส้นลักษณะคล้ายเสาพุ่งขนานไปสู่จุดยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านล่างของฐานมีข้อความว่า " สำนักงานประกันสังคม " (Social Security Office)

ความหมาย

     จากภาพเครื่องหมายราชการ ตัวอักษรเป็นชื่อย่อของสำนักงานประกันสังคมและที่เป็น ทรงสามเหลี่ยม แสดงออกถึงการร่วมมือร่วมใจและความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล  นายจ้างและลูกจ้าง สำหรับเส้นตรง 3  เส้นที่พุ่งขนานไปสู่จุดยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเปรียบเสมือนเสาหลัก 3 เสาที่มั่นคงของสำนักงานประกันสังคม และแสดงให้เห็นการผนึกกำลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันพัฒนางานประกันสังคม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ไปสู่จุดยอดอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สีน้ำเงินและสีทอง แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสำนักงานประกันสังคม

วิสัทัศน์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่ีมีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

VISON
Co-create Workforce Social Security with SustainableUniversal Health Care Coverage


พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

MISSION

To create efficiency management of the Social Security Fund

and the Workmen's Compensation Fund for the achievement

of the labour's security of life