โครงสร้างหน่วยงาน


โครงสร้างหน่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานการเงินและบัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานหรือส่วนงานใด


ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ประกันตน การจัดเก็บเงินสมทบ การวินิจฉัย สิทธิประโยชน์       แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนการตรวจสถานประกอบการ ตรวจสอบติดตามหนี้ และการดำเนินคดี การให้ความคุ้มครองแรงงานภาคสมัครใจ การให้บริการข้อมูลด้านการประกันสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องเรียน ประสานการตอบข้อร้องเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสถานประกอบการให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามกฎหมายการชี้แจงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน จัดเก็บแฟ้มนายจ้าง การออกใบประเมินเงินสมทบ ประจำปี ประจำงวดการตรวจบัญชีค่าจ้าง การออกแบบแจ้งเงินสมทบจากการตรวจบัญชีค่าจ้าง และจากการรายงานค่าจ้างการจัดเก็บเงินสมทบ การคืนเงินสมทบ การตรวจสอบติดตามเร่งรัดเงินสมทบค้างชำระ การสอบทรัพย์ ยึดอายัด ขายทอดตลาด และตัดหนี้สูญ การให้คำชี้แจงเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง การดำเนินคดี และเปรียบเทียบความผิดนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และการดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด การแสวงหาพยานหลักฐาน รวบรวมพยานหลักฐานทางคดี     ศึกษาวิเคราะห์พยานหลักฐาน พร้อมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นข้อพิพาท ในคดีประมวลข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย ที่ใช้ในการร้องทุกข์ ดำเนินคดีเสนอต่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบหรือเสนอพยานหลักฐานพร้อมข้อกฎหมายต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการกรณีฟ้องร้อง คดีต่อศาล ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกการรับและบันทึกแบบการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน ม .๓๙


ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกการรับและบันทึกแบบการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ม.33 การออกบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล การจัดการฐานข้อมูลเงินสมทบ    การบันทึกข้อมูล การนำส่งเงินสมทบทุกกรณี การประสานนายจ้างเพื่อแก้ไขเลขชั่วคราว การจัดการฐานข้อมูลระบบบริการทางการแพทย์ การประสานการรับสมัครสถานพยาบาล เข้าโครงการประกันสังคม การประสานการแพทย์  โดยการประสานสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งกรณีปกติ และกรณีที่มีข้อร้องเรียนด้านการใช้บริการทางการแพทย์ การตอบข้อร้องเรียนการบริการทางการแพทย์การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย การออกหนังสือรับรองให้ผู้ประกันตนกรณีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนออกหนังสือรับรองต่างๆ ให้นายจ้าง และปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธุ์ มาตรา ๔๐ ให้กับแรงงานนอกระบบ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ คืนเงินสมทบประกันตนมาตรา ๔๐ ออกหน่วยบริการเบ็ดเสร็จงานมาตรา ๔๐ 


งานสิทธิประโยชน์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ การอุทธรณ์ตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน เปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือคำวินิจฉัย ปิดเรื่อง รื้อฟื้นเรื่อง รับคำร้องและวินิจฉัยสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่นอกข่ายคุ้มครองของกฎหมายเงินทดแทน รับสมัครและส่งตัวลูกจ้าง และผู้ประกันตนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และด้านอาชีพ จัดทำเอกสารการรับประโยชน์ทดแทนและเงินทดแทนพร้อมจัดทำรายงาน


งานการเงินและบัญชี

รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับ

            ๑. การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

            ๒. การจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

            ๓. การจัดทำรายงานการรับเงิน และการจ่ายเงิน                              

            ๔. การจัดทำบัญชี กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

            ๕. การตรวจสอบรายการการเงิน รับ-จ่าย ทุกช่องทาง

            ๖. การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนด้านการเงินและบัญชี