SDGs กับภาคธุรกิจ


     เมื่อพูดถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามักให้ความสำคัญกับการทำกำไรสูงสุด โดยละเลยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และทางทะเล โลกร้อน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business จึงกลายมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้
การดำเนินการตามหลัก “ธุรกิจที่ยั่งยืน” นั้น นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามเทรนด์ของตลาดตอบโจทย์นักลงทุน และยังเป็นที่ต้องการผู้บริโภค ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"