ทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย

02 เมษายน 2564ทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่ายในอัตรา 900 บาทต่อปี 

ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปี

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์

ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานฯ ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

ให้กับสถานพยาบาลเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ