ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย

23 เมษายน 2564


      ทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่ายในอัตรา 900 บาทต่อปี ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์

ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานฯ ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ