การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

09 เมษายน 2564

       การประกันสังคมมีหลักการที่สำคัญ คือ การให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกันตน โดยอาศัยมาตรการของรัฐ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อสร้างหลักประกัน และให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น เมื่อผู้ประกันตนประสบปัญหารายได้ลดลง ไม่มีรายได้หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน โดยการประกันกรณีชราภาพนั้นถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในระบบประกันสังคมซึ่งมีหลักการในอันที่จะสร้างหลักประกันในการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตน เมื่อต้องออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ โครงการประกันสังคมจึงกำหนดให้บุคคลที่ยังอยู่ในวัยทำงานซึ่งสามารถหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ในขณะที่มีงานทำ และจะให้ความคุ้มครองในการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและมีรายได้ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในวัยชราภาพต่อไป โดยไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวหรือสังคม ทั้งนี้ การที่ผู้ประกันตนจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ผู้ประกันตนจะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ มีการนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด และความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าได้มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ซึ่งจากข้อเรียกร้องต่างๆ นั้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานประกันสังคม ได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้างต้นจึงได้พิจารณา ทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิเช่น การนำเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน การกำหนดให้ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกรับประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชราภาพ หรือบำนาญชราภาพ การคืนเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนเมื่อผู้ประกันตนออกจากงาน เป็นต้น ในการนี้สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

     ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นนี้ เป็นไปอย่างรอบด้าน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามความเป็นจริง อย่างครบถ้วน และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

      link การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ >> คลิกที่นี่ <<