ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข้อปฏิบัติให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย
มาตรฐานทางจริยธรรม
ข่าว : มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี
ข่าว : วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าว : ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินผ่าน ShopeePay
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ข่าว : กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ข่าว : ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดอุทัยธานี
ข่าว : การตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบกิจการโรงงานตามมาตรการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีตาย
การเปลี่ยนแปลงทางเลือกส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
สปส.อุทัยธานี ร่วมกับ สสค.อุทัยธานี เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ข่าว : มอบ “เสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่าย ประกันสังคมภาคสมัครใจ”
ข่าว : ออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ วันที่ 27 เมษายน 2564
ข่าว : ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเเรงงาน
 1 2 >