โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

09 เมษายน 2564            สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน "Healtry Thailand" 

ร่วมกันจัดกิจกรรมตามหลักของการดูแลสุขภาพ ในส่วนของ 3H คือ 1.Helping ซึ่งได้แก่ การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 2. Healtry ได้แก่ การส่งเสริมดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน 3.Harmless ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัย ทั้งในการทำงานและนอกเวลาทำงาน การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน สถานพยาบาล หน่วยงานภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีตรวจสุขภาพ การบรรยายการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 

            ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ผ่านมา ภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการเยียวยาหลังการเจ็บป่วย สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเชิงรุก โดยการเพิ่มสิทธิในการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก