ข่าว : ออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ วันที่ 22 เมษายน 2564

23 เมษายน 2564

    

   วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวอัญชนา พงษ์หิรัญเจริญ ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบให้นายยรรยง รัตนปัญญาโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและพนักงานโครงการฯ ออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในการรับผิดชอบของจังหวัดอุทัยธานี ณ อำเภอบ้านไร่ จำนวน 15 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพ