ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข้อปฏิบัติให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
ข่าว : เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีสิทธิเข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการ ม33เรารักกัน
ข่าว : ออกหน่วยงานบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรา 40
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้ประกันตนมาตรา33 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ