2.คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1953/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี

01 เมษายน 2564

2.คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1953/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี