โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01 เมษายน 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ข้อมูล ITA 2563

2.คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1953/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี

3.แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

4.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  

5.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัอุทัยธานี

6.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

7.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี

8.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดอุทัยธานี

9.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

10.คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ จังหวัดอุทัยธานี

11.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

12.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

13.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน