OIT

10 กุมภาพันธ์ 2565

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างของหน่วยงาน

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.เเผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     -พระราชบัญญัติ

     -กฎกระทรวง

     -ประกาศ

     -ระเบียบ

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

9.Social Network

การดำเนินงาน

10.เเผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14.มาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านหน้าเว็บไซต์ สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17.E-Service

     -ผู้ประกันตน

     -สถานประกอบการ

     -ข้อมูลสถานพยาบาล

     -ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

       -เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุปี 2563

       -เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุปี 2564

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565

    - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

    - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

27.หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

    - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

    - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม 

    - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

    - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

28.รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   -  การรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส

   -  คู่มือการใช้งานระบบ สำนักงานประกันสังคม (SSO Contact Center)

   - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

30.ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - Live Chat

   - แจ้งเรื่องร้องเรียน

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    - ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม 

    - โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ

    - บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ฯ

    - บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ

    - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

    - ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด ๒๕๖๔" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   - มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   - โครงการอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานประกันสังคม

   - ปฐมนิเทศพนักงานประกันสังคมใหม่

   - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

   - นโยบายป้องกันการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ

  - การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานประกันสังคม 

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 

    - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    - เอกสารแบบรายงานผลความเสี่ยง 1

    - เอกสารแบบรายงานผลความเสี่ยง 2

    - เอกสารแบบรายงานผลความเสี่ยง 3

    - เอกสารแบบรายงานผลความเสี่ยง 4

    - รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงสำนักงานประกันสังคม ไตรมาส 1-2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

    - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานประกันสังคม

แผนป้องกันการทุจริต

39.เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

    - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ

    - รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ

41.รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตราการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    - มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของสำนักงานประกันสังคม

    - มาตรการการปรับปรุงระบบการทำงานของสำนักงานประกันสังคม

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 1-2

    - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 3

    - แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอุทัยธานี ไปสู่การปฏิบัติ