รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

#60
16 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม