ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

29 มิถุนายน 2563

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือก  โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลืองานประกันสังคม  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้ยโรคติตต่อ  พ.ศ. 2563   บัดนี้จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานประกันสังคมอุบลราชธานีได้ดำเนินการสรรหาและได้เลือกสรรเรียบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังต่อไปนี้