ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

#60
24 ธันวาคม 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี