ประวัติสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและสวัดิการ สังคมนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานประกันสังคมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2534 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 กำหนดให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนเป็นสังกัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

      ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 317/1 ถนนพโลชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3   กันยายน  2533  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  โดยโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมและงานสำนักงานกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงาน  มาอยู่ในสังกัดสำนักงานประกันสังคมภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  ต่อมามีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2536  สำนักงานประกันสังคมจึงได้โอนมาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและปัจจุบันสังกัดกระทรวงแรงงาน