ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส ที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS งวด 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อของเยี่ยมโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตน เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่ายหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังและสาขา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS งวด 4
รายงานการเงิน GFMIS งวด 3
รายงานการเงิน GFMIS
‹ First  < 5 6 7