ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

01 กุมภาพันธ์ 2564