ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วารสารสถานการตลาดแรงงานภาคเหนือ
เผยแพร่หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริตศึกษา พ.ศ.2564
ผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 1 2 >