ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-07-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2566 - พฤษภาคม 2566)
31-03-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)
20-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
20-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
20-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
20-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
15-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โครงการการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
15-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
13-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำหรับเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤตฯ
13-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
02-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
02-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
01-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาางปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ ประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ ประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ ประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ ประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ไตรมาสที่ 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
 1 2 3 >