ITA 2566

19 เมษายน 2566


ข้อมูลพื้นฐาน

        o1. โครงสร้าง

        o2. ข้อมูลผู้บริหาร

        o3. อำนาจหน้าที่

        o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        o5. ข้อมูลการติดต่อ

        o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

            - พระราชบัญญัติ

            - กฎกระทรวง

            - ประกาศ

            - ระเบียบ

            - พระราชกฤษฎีกา

        07. ข่าวประชาสัมพันธ์

             - ภาพประชาสัมพันธ์

        o8. Q & A           

        o9.Social Network

          - Facebook

การบริหารงาน

       o10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       o11.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

       o13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    

การปฏิบัติงาน

       o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                

               - แนวปฏิบัติ

               - คู่มือ

การให้บริการ

       o15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       o16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       o17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

       o18.E-Service

              - ผู้ประกันตน (e-self service)

              - สถานประกอบการ

              - ข้อมูลสถานพยาบาล

              - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

              - การขึ้นทะเบียนว่างงาน

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหริอแผน

       o19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       o20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       o21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

       o22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       o23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

       o24.การดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

       o25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       o26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคลประจำปี   

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

        o27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        o30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift  Policy*

        o31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

        o32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift  Policy

        o33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift  Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        o34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

        o35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

         o36.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

         o37.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         o38.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและควาโปร่งใส 

         o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         o40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

         o41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

         o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

         o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

               - มาตรการกลไกเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงานประกันสังคม