ITA 2565

12 เมษายน 2566


ข้ออมูลพื้นฐาน

        o1. โครงสร้าง

        o2. ข้อมูลผู้บริหาร

        o3. อำนาจหน้าที่

        o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        o5. ข้อมูลการติดต่อ

        o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

            - พระราชบัญญัติ

            - กฎกระทรวง

            - ประกาศ

            - ระเบียบ

            - พระราชกฤษฎีกา

        07. ข่าวประชาสัมพันธ์

             - ภาพประชาสัมพันธ์

        o8. Q & A  

            - คำถามที่พบบ่อย

        o9.Social Network

          - Facebook

การบริหารงาน

       o10.แผนดำเนินงานประจำปี

       o11.การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       o12.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี

       o13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน                       

               - แนวปฏิบัติ

               - คู่มือ

การให้บริการ

       o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       o16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

       o17.E-Service

              - ผู้ประกันตน

              - สถานประกอบการ

              - ข้อมูลสถานพยาบาล

              - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

การบริหารเงินงบประมาณ

       o18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       o19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

       o20.รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกา จัดหาพัสดุ รายเดือน

       o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      o25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

             - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565

      o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

             - นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุรินทร์

             - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

             - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

             - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

             - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม 

             - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

             - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

      o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

      o29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      o32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น                 

      o33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

       o35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

       o38.การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

           - การจัดประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต และประะพฤติมิชอบ พ.ศ.2565

       o39.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

       o40.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

       o41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจิต

        o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

        o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              - มาตรการกลไกเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงานประกันสังคม