ITA 64

05 เมษายน 2565

9.1 ข้ออมูลพื้นฐาน

   o1 โครงสร้าง

   o2.ข้อมูลผู้บริหาร

   o3.อำนาจหน้าที่

   o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   o5.ข้อมูลการติดต่อ

   o6.กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

         - พระราชบัญญัติ

         - กฎกระทรวง

         - ประกาศ

         - ระเบียบ

         - พระราชกฤษฎีกา

   o7.ข่าวประชาสัมพันธ์     

   o8.Q & A  

         - Live Chat

   o9.Social Network

         - Youtube  

9.2 การบริหารงาน

   o10.แผนดำเนินงานประจำปี

  o11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  o12.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี

  o13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน                       

          - แนวปฏิบัติ

          - คู่มือ

การให้บริการ

  o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  o16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

  o17.E-Service

          - ผู้ประกันตน

          - สถานประกอบการ

          - ข้อมูลสถานพยาบาล

          - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  o18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  o20.รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกา จัดหาพัสดุ รายเดือน

  o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   o25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

          - แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 – 2565

   o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล       

  o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

          - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม 

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานประกันสังคม

          - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

  o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

   o29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   o32.ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น

          - Live Chat      

   o33.การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     o34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

     o35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     o36.การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

     o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

     o38.การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

     o39.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

     o40.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     o41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจิต

     o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

     o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   โครงสร้าง

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   แผนดำเนินงานประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

   รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

   แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต

   รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   ข้อมูลการติดต่อ

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี