ภาพประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ มอบของที่ระลึกให้แก่ผุ้ประกันตน และผู้มารับบริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงาประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566
วันที่ 5 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน 2565) นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
นางนารี โกเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประชุมการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเกบข้อมูล
นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบรรยาย ให้ความรู้งานประกันสังคม แก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการ กำลังใจในพระดำริ
นางนารี โกเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565
นางนารี โกเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฎิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์
จิตอาสา
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธี
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางนารี  โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธี