ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ SDU เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ SDU เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี