ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU)

30 พฤษภาคม 2566

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU)