ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการงานประกันสังคม

28 มีนาคม 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางอัมเรศ พรหมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการงานประกันสังคม ณ ที่ทำการชุมชนตลาดใหม่ (ดอนนก) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี