29/6/65 ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน

29 มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2565